امروز: یکشنبه 28 مهر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

پرسشنامه هیجان تحصیل AEQ

پرسشنامه هیجان تحصیل AEQ دسته: پرسشنامه
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 18 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 6

پرسشنامه هیجان تحصیل((AEQ

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

پرسشنامه هیجان تحصیل((AEQ

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد
این ابزار به منظور اندازهگیری هیجانهای تحصیلی دانشآموزان توسط پکران و همکاران (2005) طراحی و ساخته شده است. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد ـ کاغذی است که در سه قسمت، شامل بخش هیجانهای مربوط به کلاس، هیجانهای مربوط به یادگیری و هیجانهای مربوط به امتحان تهیه شده است. بخش مربوط به هیجان امتحان تحت عنوان »پرسشنامه هیجانات امتحان« انتشار یافته و یک بخش کامل و مجزا از پرسشنامه را تشکیل میدهد. در هر قسمت 8 زیرمقیاس وجود دارد. زیرمقیاسهای مربوط به کلاس، که شامل 80 سؤال است و هشت هیجان زیر را اندازهگیری میکند: لذت از کلاس، امیدواری، غرور (افتخار)، عصبانیت (خشم)، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی (بیحوصلگی). قسمت مربوط به هیجانات امتحان، که شامل 77 سؤال است عبارتند از: لذت از امتحان، امیدواری، غرور، عصبانیت، اضطراب، آرامش، شرم و ناامیدی. هیجانات مربوط به یادگیری، که شامل 75 سؤال است؛ لذت از یادگیری، امیدواری، غرور، عصبانیت، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی را اندازهگیری میکند. باید توجه داشت که پکران و همکاران((2005 به گونهای سؤالات را طراحی کردهاند که هر قسمت تجربههای هیجانی را در سه موقعیت مختلف میسنجد. برای مثال، هیجانات مربوط به کلاس، شامل سه دسته از سؤالات مربوط به هیجانات تجربه شده قبل، هیجانات حین و هیجانات بعد از کلاس است. پژوهش پکران و همکاران (2005) نشان میدهد که آلفای کرونباخ محاسبه شده برای خرده مقیاسهای پرسشنامه از 0/75 تا 0/95 بدست آمده است که نشان دهندهی پایایی قابل قبول این ابزار است. کدیور و همکاران (1388)، این پرسشنامه را در جامعه دانشآموزان دبیرستانی ایران مورد اعتباریابی قرارداده و پایایی مقیاس هیجانهای مربوط به کلاس این پرسشنامه را نیز بین 0/73 تا 0/84 گزارش نمودهاند (طبق جدول(1؛ که نشاندهندهی این است که پرسشنامه هیجانهای تحصیلی،

پایایی قابل قبول و کافی دارد و ضرایب حاصل از آن با نتایج پژوهش پکران و همکاران (2005) قابل قیاس است.

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

برچسب ها : پرسشنامه هیجان تحصیل AEQ , پرسشنامه , هیجان تحصیل AEQ

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر